make up, 夏拉美劇場, 日常

環保月

2016_SP5

好多韓妝品牌也訂六月為環保月,Innisfree HongKong 為了響應環保月,今個月推出了很多以環保和濟州島海女主題為主的化妝品和護膚品。

夏拉美出街會帶水樽和手巾仔,以減少製造垃圾,
你又有冇環保小貼士呢?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *